STRATEGIE

STRATEGIE

ZÁKLADNÍ HODNOTY

Základní hodnoty jsou osobní etické zásady nebo ideály, kterými se MyGGO řídí při rozhodování, budování vztahů a řešení problémů. Identifikace hodnot, které mají ve vašem podnikání význam, vám pomůže rozvíjet a dosahovat profesionální cíle. Může vám také pomoci najít partnery a společnosti, které souhlasí s vašimi ideály. Základní hodnoty jsou souborem základních přesvědčeni, ideálů nebo postupů, které informují o tom, jak se chováte v osobním i profesním životě. I společnosti mohou mít a zachovávat základní hodnoty. Ty mohou společnosti pomoci určit, jak rozdělovat zdroje, přijímat důležitá rozhodnutí a růst. Společnosti si obvykle vybírají základní hodnty, na které se zaměřují při přístupu ke každodenním obchodním postupem, při vedení komunikace a podobně. Tyto hodnoty mohou informovat o tom, jak lidé komunikují (pokora, úcta, čestnost), o zaměření práce člověka nebo firmy (vynalézavost, kreativita, orientace na údaje) nebo o jednotlivých povinnostech, které bude společnost zastávat (důslednost, kvalita a spolehlivost). Určení základních hodnot v rámci společnosti může poskytnout strukturu a pokyny, zejména při řešení náročných rozhodnutí.

osobní etika. ideály. identifikace hodnot. alokace zdrojů. komunikace. respekt. poctivost. struktura. autonomie. bezúhonnost. inovace. růst. služba. zodpovědnost. přizpůsobivost. autorita. upřímnost. empatie. flexibilita. férovost. vytrvalost. výsledky. stabilita. týmová práce. vlastní tempo. integrita. transparentnost. odhodlání. vzájemný úspěch. kvalitní zážitek. houževnatost. pracovní morálka. motivace. cíle. znalosti. kreativita. komunita. autenticita. rozhodnost. kvalita. časový management. trpělivost. rozvoj. důslednost. řešení problémů. základní přesvědčení. vynalézavost.

Vaše přesvědčení se stávají vašimi myšlenkami. Vaše myšlenky se stávají vašimi slovy. Vaše slova se stávají vašimi činy. Vaše činy se stávají vašimi návyky. Vaše zvyky se stávají vašimi hodnotami. Vaše hodnoty se stávají vaším osudem.

Mahatma Gandhi

indický politický a duchovní vůdce

OBCHODNÍ STRATEGIE

Vaše společnost potřebuje strategie, aby dosáhla svých cílů a byly konkurenceschopné a úspěšné na svých trzích. Dva běžně používané přístupy jsou obchodní strategie a podnikové strategie. Tyto strategie se od sebe navzájem liší, přesto spolupracují na zlepšení výkonnosti a ziskovosti společností. V MyGGO definujeme obchodní strategii ve srovnání s podnikovou strategií a vysvětlujeme rozdíly mezi nimi. Obchodní strategie je plán na získání zákazníků, prodej výrobku nebo služby s cílem dosáhnout zisku. Je navržena tak, aby pomohla společnosti být konkurenceschopnou na svém trhu. My vytváříme obchodní strategie pro dosažení konkrétních cílů. Podnikatelská strategie může mít formu souhrnu nebo náčrtu a zahrnuje kroky pro: získání zákazníků, zvýšení spokojenosti zákazníků, zvýšení zisku a výběr produktu, který se bude nabízet. Obchodní strategie by měla ukázat, v čem má vaše společnost konkurenční výhodu a jak z ní profitovat. Uvádí činnosti nezbytné pro dosažení požadovaných cílů, aby manažeři mohli přijímat rozumné rozhodnutí o přijímání zaměstnanců a zdrojích.

strategie. konkurenceschopnost. zlepšení výkonnosti. ziskovost společnosti. přilákání zákazníků. prodej produktu. dosažení cílů. získání zákazníků. spokojenost zákazníků. zvýšení zisku. výběr produktu. konkurenčních výhod. divize. oddělení. jednotky společnosti. provozní problémy. obchodní plán. posuzování produktů. oblasti na zlepšení. současný obchodní model. určení zdrojů. určení kroků. přilákání investorů. měřitelné výsledky. obchodní rozhodnutí. jasný směr. tržní hodnota. kritické myšlení. strategické cíle. prozkoumání trendů. potencionálně příležitosti. odvětví. výsledky. kontrola výkonu. překážky. znalost průmyslu

Mnohokrát se stává, že lidé nevědí, co chtějí, pokud jim to neřeknete.

Steve Jobs

Apple

SOCIÁLNÍ MÉDIA - STRATEGIE

Pokud chcete vyniknout v marketingu sociálních médií, potřebujete strategii, která přinese výsledky, které chce vaše společnost dosáhnout. Od určení cílů vaší organizace až po přezkoumání výsledků vám pomůžeme vytvořit účinný plán v několika jednoduchých krocích. V MyGGO se zabýváme tím, jak vytvořit úspěšnou marketingovou strategii sociálních médií pro organizace v jakémkoli odvětví. Marketingová strategie sociálních médií je plán, který nastiňuje kroky, které vaše společnost podnikne ke splnění svých cílů pro online sociální platformy. Tato strategie usměrňuje, jaký typ obsahu zveřejnit, s jakým publikem se spojit a jaké akce podpořit. Mnohé společnosti spoléhají na nás, abychom vypracovali strategii pro společnost, která ji bude realizovat. V každém odvětví mají společnosti potenciál efektivně využívat svou přítomnost na sociálních médiích ve prospěch své obchodní strategie a my vám s tím pomůžeme.

generování výsledků. identifikace cílů. sociální platformy. typ obsahu. manažer sociálních médií. přezkoumání publika. kontrola konkurence. obsahový kalendář. zapojení publika. metriky. trendy. povědomí značky. prodávání produktů. získávání zákazníků. smart cíle. organické příspěvky. časový rámec. cílové publikum. demografické údaje. zákaznický průzkum. analýza. návštěvnost stránky. reklamní kampaň. frekvence publikace. recenze. rozsah obsahu. zapojování publika. reakce publika. porovnávání výsledků. kliknutí. alokace zdrojů. upřednostnění platform. tvoření obsahu. komentáře.

Zamyslete se nad tím, co dnes lidé dělají na Facebooku. Drží krok se svými přáteli a rodinou, ale zároveň si budují svůj image a identitu, která je v jistém smyslu jejich značkou. Spojují se s publikem, se kterým se chtějí spojit. Pokud na něm teď nejste, je to téměř nevýhoda.

Mark Zuckerberg

spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Facebook

CONTENT STRATEGIE

Mít obsahovou strategii je pro úspěch vašeho podnikání klíčové, protože iniciuje a připomíná vašemu trhu, kdo jste a jaké odborné znalosti a vědomosti nabízíte. V My GGO klademe důraz na důležitost dobrého obsahu, což je to obsahová strategie a ukazujeme, jak vytvořit smysluplný obsah, který vítězí. Obsahová strategie je plánování, vývoj a správa obsahu. Obsah zahrnuje obrázky, zvuk, video, popisy produktů, reklamy a informace ke stažení, jakož i všechny ostatní písemné materiály v online a off line prostoru. Ověření, zda je váš obsah užitečný, použitelný, uceleně strukturovaný a rychle lokalizovatelné návštěvníky různých platforem, je nezbytné pro zlepšení uživatelského zážitku a návštěvnosti. Strategie obsahu přispívá k působivé značce společnosti a podporuje růst podnikání. Proces tvorby smysluplného obsahu se vyvíjí na základě potřeb trhu. Abyste pomohli své společnosti růst a prosperovat, musíte být schopni neustále vytvářet dobře prozkoumán, přesvědčivý obsah, který je udržitelný a dynamický.

SWOT analýza. silné stránky. slabé stránky. příležitosti. vnitřní faktory. vnější faktory. hrozby. vlastnosti organizace. vlastnosti jedince. vlastnosti produktu. úspěchy. zranitelnosti. oblasti zlepšení. dlouhodobé cíle. externí zdroje. tržní trendy. potřebnost produktu. potřebnost služby. potencionálním konkurence. výkonnost týmu. hodnocení publika. analýza produktu. neefektivnost procesu. efektivita. SWOT rámec. alokace zdrojů. hodnocení. pozitiva. negativa. interní vlastnosti organizace. oblasti zlepšení. dosažení cílů. oblíbenost produktu. oblíbenost služby. ekonomické trendy. zdraví trhu. turbulentnosť trhu. náskok konkurence. konkurence.

Obsah je král

Bill Gates

Microsoft