Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost je společnost express24, spol. sro, IČO 46 859 233, se sídlem Agátová 183/14, 010 01 Žilina která vystupuje pod označením MyGGO.studio (https://myggo.sk). Správce můžete kontaktovat elektronicky na info@express24.sk, případně na t. č. +421 911 385 478. S Vašimi osobními údaji je pracováno s vysokou mírou obezřetnosti v souladu se standardy vyžadovanými zákonem č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů, jakož i nařízením Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (známým také jako "GDPR").

zabezpečení webstránky

K zajištění webstránky, využívá webstránka https://myggo.sk šifrované připojení SSL, a to při jakémkoliv připojení uživatele a přenosu jakýchkoliv dat, přičemž tímto v souladu s moderními technickými standardy zajišťuje znemožnění přístupu třetích osob k přenášeným datům během jejich přenosu na internetu a pozměňování těchto údajů třetími osobami.

cookies

Při použití webových stránek může docházet k ukládání souborů cookies (drobných souborů, které zajišťují sledování aktivity uživatele na stránkách) na elektronickém zařízení, pomocí kterého uživatel k těmto stránkám přistupuje.

 

Uživatel má vždy možnost vyjádřit svůj souhlas nebo odmítnout ukládání souborů cookies, a to nastavením svého webového prohlížeče - povolením nebo naopak odmítnutím ukládání cookies. V případě udělení souhlasu (povolení cookies) mohou být na elektronickém zařízení uživatele ukládány: dočasné soubory cookies, které se při vypnutí internetového prohlížeče uživatele automaticky vymažou, dlouhodobé soubory cookies, které v internetovém prohlížeči uživatele zůstávají zachovány i po vypnutí zařízení, pomocí kterého uživatel přistupuje k webovým stránkám darencurtis.sk (tyto cookies může uživatel kdykoliv vymazat a po několika týdnech nebo měsících se vymažou i automaticky). Svým souhlasem uživatel zároveň povoluje aby správce cookies využil na vlastní evidenční nebo statistické účely, a pro účely cílené reklamy partnerů, se kterými má uzavřeny zvláštní dohody o zobrazování reklamy na stránkách. Souhlas uživatele trvá po dobu zachování nastavení jeho internetového prohlížeče. Změnou nastavení internetového prohlížeče uživatele nebo zákazem používání souborů cookies souhlas uživatele zaniká.

 

Správce nenese odpovědnost za ukládání souborů cookies na internetových stránkách třetích osob, nebo využití cookies uložených na koncovém zařízení uživatele třetími osobami.

 

V případě odmítnutí souhlasu (odmítnutí cookies ve webovém prohlížeči) správce nemůže garantovat úplnou funkčnost webových stránek.

Newsletter

Uživatel - dotyčná osoba při své návštěvě a dalším používání webových stránek může správci poskytnout své osobní údaje za účelem zasílání zpráv obsahujících přímý marketingový obsah - newsletter. K poskytnutí osobních údajů uživatele může dojít při dobrovolné registraci k odběru newsletteru za pomoci takové e-mailové adresy, ze které lze určit jeho totožnost nebo při dobrovolném vyplnění kontaktního formuláře spojeného s vybraným obsahem webových stránek. Správce může uživateli zasílat newslettery i na základě jeho oprávněného zájmu za splnění níže uvedených podmínek.

 

Poskytnutí osobních údajů na základě souhlasu je dobrovolné. Nezbytnou podmínkou zpracování osobních údajů pro účely zasílání newsletteru uživateli, který není zákazníkem správce je udělení souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajův nezbytném rozsahu a zasíláním marketingových zpráv, přičemž tento souhlas je jediným právním základem zpracování údajů poskytnutých takovým uživatelem (e-mailové adresy).

 

V případě, že je dotyčná osoba zákazníkům správce, této zasíláme přímé marketingové zprávy týkající se služeb, které jsou podobné službám, které si u nás takový zákazník již objednal, přičemž právním základem takového zpracování osobních údajů stávající zákazníky je náš oprávněný zájem, Nakolik důvodně předpokládáme, že jsou naše nabídky pro tyto zákazníky zajímavé. Zákazník má samozřejmě možnost kdykoli zasílání takových zpráv bezplatně odmítnout, a to buď prostřednictvím k tomu určeného odkazu uvedeného ve zprávě nebo kontaktováním správce prostřednictvím kontaktů uvedených výše.

 

Zvukové a audiovizuální záznamy

Za účelem zveřejňování zvukových nahrávek, audiovizuálních záznamů a obrazových záznamů z našich školení o Vás zpracováváme osobní údaje v rozsahu zaznamenaného hlasu a Vaší podoby jen s Vaším souhlasem. Takový souhlas je od Vás požadován samostatně při přihlašování se na školení, případně před začátkem školení, přičemž takové osobní údaje uchováváme po dobu 3 let, případně kratší, pokud tento souhlas v průběhu uvedených tří let odvoláte nebo upravíte některé s Vašich práv uvedených níže. Účelem takového zpracování je prezentování a marketing naší společnosti.

Právní důvod zpracování

Plnění smluvních povinností. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění smluvních povinností. Po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovávané na základě oprávněných zájmů vyplývajících z předmětných smluvních povinností.


Žádost uživatele o kontaktování. Uživatel může  při své návštěvě webových stránek kontaktovat správce a poskytnout mu své osobní údaje za účelem zpětného kontaktování. Právním základem zpracování údajů poskytnutých uživatelem je v takovém případě oprávněný zájem kontaktovat uživatele a poskytnout případné odpovědi nebo poradenství na základě jeho podnětu.


Zájem o spolupráci. Prostřednictvím webových stránek je možný také kontakt za účelem zájmu o spolupráci. K tomu, aby mohlo dojít k řádnému posouzení Vašeho profilu, je potřebný souhlas se zpracováním údajů uvedených v CV, případně obdobném dokumentu. Bez udělení takového souhlasu by bohužel nebylo možné Vámi zaslanou nabídku řádně vyhodnotit a na tuto reagovat.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly správci poskytnuty (tj. Zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození), přičemž rozsah zpracovávaných osobních údajů vyplývá především z charakteru důvodu, na jehož základě dochází k jejich zpracování společností. Správnost osobních údajů není ničím garantována, když společnost vychází z údajů zaslaných nebo vyjádřených jejich poskytovatelem.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního základu pro jejich zpracování, případně po nezbytně dlouhou dobu za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů a po jejím skončení s nimi bude naloženo podle platné právní úpravy.

Příjemci osobních údajů

K Vámi poskytnutým osobním údajům mohou mít kromě správce - společnosti přístup i třetí strany. Třetími stranami lze rozumět poskytovatelů účetních služeb, poskytovatele IT služeb, poskytovatele služeb spojených se zasíláním newsletterů, společnostem poskytujícím služby cookies, jakož i osoby pověřené správcem na zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb spojených s marketingem.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního základu pro jejich zpracování, případně po nezbytně dlouhou dobu za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů a po jejím skončení s nimi bude naloženo podle platné právní úpravy.

Práva dotčené osoby

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že dotyčná osoba má právo od správce - společnosti získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Dotyčná osoba má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má dotyčná osoba právo kdykoliv doplnit.

 

Právo na vymazání osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o dotyčné osobě zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a dotyčná osoba o to požádá. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, nebo jiného oprávněného zájmu, nikoliv na základě souhlasu se zpracováním.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jejích osobních údajů. Proti opracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má dotyčná osoba právo kdykoliv vznést námitky.

 

Právo na přenositelnost údajů dává dotčené osobě možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelným formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si jejich správci předali mezi sebou.

.

V případě, že bude dotyčná osoba jakkoli nespokojená se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky. (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)