STRATÉGIA

STRATÉGIA

ZÁKLADNÉ HODNOTY

Základné hodnoty sú osobné etické zásady alebo ideály, ktorými sa MyGGO riadi pri rozhodovaní, budovaní vzťahov a riešení problémov. Identifikácia hodnôt, ktoré majú vo vašom podnikaní význam, vám pomôže rozvíjať a dosahovať profesionálne ciele. Môže vám tiež pomôcť nájsť partnerov a spoločnosti, ktoré súhlasia s vašimi ideálmi. Základné hodnoty sú súborom základných presvedčení, ideálov alebo postupov, ktoré informujú o tom, ako sa správate v osobnom aj profesionálnom živote. Aj spoločnosti môžu mať a zachovávať základné hodnoty. Tie môžu spoločnosti pomôcť určiť, ako rozdeľovať zdroje, prijímať dôležité rozhodnutia a rásť. Spoločnosti si zvyčajne vyberajú základné hodnty, na ktoré sa zameriavajú pri prístupe ku každodenným obchodným postupom, pri vedení komunikácie a podobne. Tieto hodnoty môžu informovať o tom, ako ľudia komunikujú (pokora, úcta, čestnosť), o zameraní práce človeka alebo firmy (vynaliezavosť, kreativita, orientácia na údaje) alebo o jednotlivých povinnostiach, ktoré bude spoločnosť zastávať (dôslednosť, kvalita a spoľahlivosť). Určenie základných hodnôt v rámci spoločnosti môže poskytnúť štruktúru a usmernenie, najmä pri riešení náročných rozhodnutí.

osobná etika . ideály . identifikácia hodnôt . alokácia zdrojov . komunikácia . rešpekt . pocťivosť . štruktúra . autonómia . bezúhonnosť . inovácia . rast . služba . zodpovednosť . prispôsobivosť . autorita . úprimnosť . empatia . flexibilita . férovosť . vytrvalosť . výsledky . stabilita . tímová práca . vlastné tempo . integrita . transparentnosť . odhodlanie . vzájomný úspech . kvalitný zážitok . húževnatosť . pracovná morálka . motivácia . ciele . vedomosti . kreativita . komunita . autenticita . rozhodnosť . kvalita . časový manažment . trpezlivosť . rozvoj . dôslednosť . riešenie problémov . základné presvedčenia . vynaliezavosť .

Vaše presvedčenia sa stávajú vašimi myšlienkami. Vaše myšlienky sa stávajú vašimi slovami. Vaše slová sa stávajú vašimi činmi. Vaše činy sa stávajú vašimi návykmi. Vaše zvyky sa stávajú vašimi hodnotami. Vaše hodnoty sa stávajú vaším osudom.

Mahatma Gandhi

indický politický a duchovný vodca

OBCHODNÁ STRATÉGIA

Vaša spoločnosť potrebuje stratégie, aby dosiahla svoje ciele a boli konkurencieschopné a úspešné na svojich trhoch. Dva bežne používané prístupy sú obchodné stratégie a podnikové stratégie. Tieto stratégie sa od seba navzájom líšia, no napriek tomu spolupracujú na zlepšení výkonnosti a ziskovosti spoločností. V MyGGO definujeme obchodnú stratégiu v porovnaní s podnikovou stratégiou a vysvetľujeme rozdiely medzi nimi. Obchodná stratégia je plán na získanie zákazníkov, predaj výrobku alebo služby s cieľom dosiahnuť zisk. Je navrhnutá tak, aby pomohla spoločnosti byť konkurencieschopnou na svojom trhu. My vytvárame obchodné stratégie na dosiahnutie konkrétnych cieľov. Podnikateľská stratégia môže mať formu súhrnu alebo náčrtu a zahŕňa kroky pre: získanie zákazníkov, zvýšenie spokojnosti zákazníkov, zvýšenie zisku a výber produktu, ktorý sa bude ponúkať. Obchodná stratégia by mala ukázať, v čom má vaša spoločnosť konkurenčnú výhodu a ako z nej profitovať. Uvádza činnosti potrebné na dosiahnutie požadovaných cieľov, aby manažéri mohli prijímať rozumné rozhodnutia o prijímaní zamestnancov a zdrojoch.

stratégia . konkurencieschopnosť . zlepšenie výkonnosti . ziskovosť spoločnosti . prilákanie zákazníkov . predaj produktu . dosiahnutie cieľov . získanie zákazníkov . spokojnosť zákazníkov . zvýšenie zisku . výber produktu . konkurenčna výhoda . divizia . oddelenie . jednotky spoločnosti . prevádzkové problémy . obchodný plán . posudzovanie produktov . oblasti na zlepšenie . súčasný obchodný model . určenie zdrojov . určenie krokov . prilákanie investorov . merateľné výsledký . obchodné rozhodnutia . jasný smer . trhová hodnota . kritické myslenie . strategické ciele . preskúmanie trendov . potencionálne príležitosti . odvetvie . výsledky . kontrola výkonu . prekážky . znalosť priemyslu

Mnohokrát sa stáva, že ľudia nevedia, čo chcú, pokiaľ im to nepoviete.

Steve Jobs

Apple

SOCIÁLNE MÉDIÁ - STRATÉGIA

Ak chcete vyniknúť v marketingu sociálnych médií, potrebujete stratégiu, ktorá prinesie výsledky, ktoré chce vaša spoločnosť dosiahnuť. Od určenia cieľov vašej organizácie až po preskúmanie výsledkov vám pomôžeme vytvoriť účinný plán v niekoľkých jednoduchých krokoch. V MyGGO sa zaoberáme tým, ako vytvoriť úspešnú marketingovú stratégiu sociálnych médií pre organizácie v akomkoľvek odvetví. Marketingová stratégia sociálnych médií je plán, ktorý načrtáva kroky, ktoré vaša spoločnosť podnikne na splnenie svojich cieľov pre online sociálne platformy. Táto stratégia usmerňuje, aký typ obsahu zverejniť, s akým publikom sa spojiť a aké akcie podporiť. Mnohé spoločnosti sa spoliehajú na nás, aby sme vypracovali stratégiu pre spoločnosť, ktorá ju bude realizovať. V každom odvetví majú spoločnosti potenciál efektívne využívať svoju prítomnosť na sociálnych médiách v prospech svojej obchodnej stratégie a my vám s tým pomôžeme.

generovanie výsledkov . identifikácia cieľov . sociálne platformy . typ obsahu . manažér sociálných medií . preskúmanie publika . kontrola konkurencie . obsahový kalendár . zapojenie publika . metriky . trendy . povedomie značky . predávanie produktov . získavanie zákazníkov . smart ciele . organické príspevky . časový rámec . cieľové publikum . demografické údaje . zákaznícky prieskum . analýza . návštevnosť stránky . reklamná kampaň . frekvencia publikácie . recenzie . rozsah obsahu . zapájanie publika . reakcie publika . porovnávanie výsledkov . kliknutia . alokácia zdrojov . uprednostnenie platform . tvorenie obsahu . komentáre .

Zamyslite sa nad tým, čo dnes ľudia robia na Facebooku. Držia krok so svojimi priateľmi a rodinou, ale zároveň si budujú svoj imidž a identitu, ktorá je v istom zmysle ich značkou. Spájajú sa s publikom, s ktorým sa chcú spojiť. Ak na ňom teraz nie ste, je to takmer nevýhoda.

Mark Zuckerberg

spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Facebook

CONTENT STRATÉGIA

Mať obsahovú stratégiu je pre úspech vášho podnikania kľúčové, pretože iniciuje a pripomína vášmu trhu, kto ste a aké odborné znalosti a vedomosti ponúkate. V My GGO kladieme dôraz na dôležitosť dobrého obsahu, čo je to obsahová stratégia a ukazujeme, ako vytvoriť zmysluplný obsah, ktorý víťazí. Obsahová stratégia je plánovanie, vývoj a správa obsahu. Obsah zahŕňa obrázky, zvuk, video, opisy produktov, reklamy a informácie na stiahnutie, ako aj všetky ostatné písomné materiály v online a off line priestore. Overenie, či je váš obsah užitočný, použiteľný, ucelene štruktúrovaný a rýchlo lokalizovateľný návštevníkmi rôznych platforiem, je nevyhnutné na zlepšenie používateľského zážitku a návštevnosti. Stratégia obsahu prispieva k pôsobivej značke spoločnosti a podporuje rast podnikania. Proces tvorby zmysluplného obsahu sa vyvíja na základe potrieb trhu. Aby ste pomohli svojej spoločnosti rásť a prosperovať, musíte byť schopní neustále vytvárať dobre preskúmaný, presvedčivý obsah, ktorý je udržateľný a dynamický.

SWOT analýza . silné stránky . slabé stránky . príležitosti . vnútorné faktory . vonkajšie faktory . hrozby . vlastnosti organizácie . vlastnosti jedinca . vlastnosti produktu . úspechy . zranitelnosti . oblasti zlepšenia . dlhodobe ciele . externé zdroje . trhové trendy . potrebnosť produktu . potrebnosť služby . potencionalna konkurencia . výkonnosť tímu . hodnotenie publika . analýza produktu . neefektívnosť procesu . efektivita . SWOT rámec . alokácia zdrojov . hodnotenie . pozitíva . negatíva . interné vlastnosti organizácie . oblasti zlepšenia . dosiahnutie cieľov . oblúbenosť produktu . oblúbenosť služby . ekonomické trendy . zdravie trhu . turbulentnosť trhu . náskok konkurencie . konkurencia .

Obsah je kráľ

Bill Gates

Microsoft