Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť je spoločnosť My GGO. spol. s r.o. IČO 46 859 233, so sídlom Agátová 183/14, 010 01 Žilina ktorá vystupuje pod označením MyGGO.studio® (https://myggo.sk). Správcu môžete kontaktovať elektronicky na info@myggo.sk, prípadne na t. č. +421 41 20 20 888. S Vašimi osobnými údajmi je pracované s vysokou mierou obozretnosti v súlade so štandardmi vyžadovanými zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (známym tiež ako „GDPR“).

Zabezpečenie webstránky

Na zabezpečenie webstránky, využíva webstránka https://myggo.sk šifrované pripojenie SSL, a to pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov, pričom týmto v súlade s modernými technickými štandardmi zabezpečuje znemožnenie prístupu tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami.

Cookies

Pri použití webových stránok môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje.

 

Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies. V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané: dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú, dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam darencurtis.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky). Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby správca súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.

 

Správca nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

 

V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) správca nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok.

Newsletter

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok môže správcovi poskytnúť svoje osobné údaje za účelom zasielanie správ obsahujúcich priamy marketingový obsah – newsletter. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok. Správca môže užívateľovi zasielať newslettre aj na základe jeho oprávneného záujmu za splnenia nižšie uvedených podmienok.

 

Poskytnutie osobných údajov na základe súhlasu je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účel zasielania newsletteru užívateľovi, ktorý nie je zákazníkom správcu je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajovv nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých takýmto užívateľom (e-mailovej adresy).

 

V prípade, že je dotknutá osoba zákazníkom správcu, tejto zasielame priame marketingové správy týkajúce sa služieb, ktoré sú podobné službám, ktoré si u nás takýto zákazník už objednal, pričom právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov existujúcich zákazníkov je náš oprávnený záujem, nakoľko dôvodne predpokladáme, že sú naše ponuky pre týchto zákazníkov zaujímavé. Zákazník má samozrejme možnosť kedykoľvek zasielanie takýchto správ bezplatne odmietnuť, a to buď prostredníctvom na to určeného odkazu uvedeného v správe, alebo kontaktovaním správcu prostredníctvom kontaktov uvedených vyššie.

 

Zvukové a audiovizuálne záznamy

Za účelom zverejňovania zvukových nahrávok, audiovizuálnych záznamov a obrazových záznamov z našich školení o Vás spracúvame osobné údaje v rozsahu zaznamenaného hlasu a Vašej podoby len s Vašim súhlasom. Takýto súhlas je od Vás požadovaný samostatne pri prihlasovaní sa na školenie, prípadne pred začiatkom školenia, pričom takéto osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov, prípadne kratšie, ak tento súhlas v priebehu uvedených troch rokov odvoláte, alebo upravíte niektoré s Vašich práv uvedených nižšie. Účelom takéhoto spracúvania je prezentovanie a marketing našej spoločnosti.

Právny dôvod spracovania

Plnenie zmluvných povinností. Osobné údaje sú spracovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvných povinností. Po ukončení zmluvného vzťahu sú osobné údaje uchovávané na základe oprávnených záujmov vyplývajúcich z predmetných zmluvných povinností.


Žiadosť užívateľa o kontaktovanie. Užívateľ môže  pri svojej návšteve webových stránok kontaktovať správcu a poskytnúť mu svoje osobné údaje za účelom spätného kontaktovania. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo na základe jeho podnetu.


Záujem o spoluprácu. Prostredníctvom webových stránok je možný taktiež kontakt za účelom záujmu o spoluprácu. Na to, aby mohlo dôjsť k riadnemu posúdeniu Vášho profilu, je potrebný súhlas so spracovaním údajov uvedených v CV, prípadne obdobnom dokumente. Bez udelenia takéhoto súhlasu by bohužiaľ nebolo možné Vami zaslanú ponuku riadne vyhodnotiť a na túto reagovať.

Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom boli správcovi poskytnuté (tj. najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia), pričom rozsah spracúvaných osobných údajov vyplýva predovšetkým z charakteru dôvodu, na základe ktorého dochádza k ich spracovaniu spoločnosťou. Správnosť osobných údajov nie je ničím garantovaná, keď spoločnosť vychádza z údajov zaslaných, alebo vyjadrených ich poskytovateľom.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané po dobu platnosti právneho základu pre ich spracovanie, prípadne po nevyhnutne dlhú dobu na účely plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy.

Príjemcovia osobných údajov

K Vami poskytnutým osobným údajom môžu mať okrem správcu – spoločnosti prístup aj tretie strany. Tretími stranami možno rozumieť poskytovateľov účtovných služieb, poskytovateľov IT služieb, poskytovateľov služieb spojených so zasielaním newslettrov, spoločnostiam poskytujúcim služby cookies, ako aj osoby poverené správcom na spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania služieb spojených s marketingom.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané po dobu platnosti právneho základu pre ich spracovanie, prípadne po nevyhnutne dlhú dobu na účely plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy.

Práva dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že dotknutá osoba má právo od správcu – spoločnosti získať informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a pokiaľ áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané. Dotknutá osoba má tiež právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné údaje má dotknutá osoba právo kedykoľvek doplniť.

 

Právo na vymazanie osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, ktoré o dotknutej osobe spracováva, pokiaľ sú splnené určité podmienky a dotknutá osoba o to požiada. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní v prípade spracovávania osobných údajov z dôvodu plnenia zmluvy, alebo iného oprávneného záujmu, nie na základe súhlasu so spracovaním.

 

Dotknutá osoba má právo, aby správca v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jej osobných údajov. Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu, tretej strany alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má dotknutá osoba právo kedykoľvek vzniesť námietku.

 

Právo na prenositeľnosť údajov dáva dotknutej osobe možnosť získať osobné údaje, ktoré správcovi poskytol, v bežnom a strojovo čitateľným formáte. Tieto údaje môže následne odovzdať inému správcovi, alebo pokiaľ je to technicky možné, žiadať, aby si ich správcovia odovzdali medzi sebou.

.

V prípade, že bude dotknutá osoba akokoľvek nespokojná so spracovaním svojich osobných údajov vykonávaným správcom, môže podať sťažnosť priamo jemu, alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Viac informácií o právach klienta je k dispozícii na internetových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)